RutkauskienÄ— L. (2009). PROBLEMS IN THE FORMATION OF COMMON EUSOCIAL POLICY. Ekonomika, 87, 107-123. https://doi.org/10.15388/Ekon.2009.0.1042