Journal E. (2019). Author Guidelines and Bibliographic Data. Ekonomika, 98(1), 135-136. https://doi.org/10.15388/Ekon.2019.98.12695