Kbiladze D., Metreveli S., & Samsiani M. (2020). Some Problems of Food Safety in Georgia. Ekonomika, 98(2), 112-121. https://doi.org/10.15388/Ekon.2019.2.8