Dagys J. (1968). Vilniaus miesto pramonė 1938–1940 metais. Ekonomika, 8(3), 5–16. https://doi.org/10.15388/Ekon.1968.14437