Bartkus A. (2020). The Impact of Excise Tax Increases on Ethyl Alcohol Sales in Lithuania. Ekonomika, 98(2), 55-75. https://doi.org/10.15388/Ekon.2019.2.4