Jablonskis A., & Razauskas R. (1988). Valdymo stiliaus poveikis darbo kolektyvų aktyvinimui. Ekonomika, 33, 48–53. https://doi.org/10.15388/Ekon.1988.16213