Mackevičius J., & Poškaitė D. (2000). The Analysis Methodic of Working Capital. Ekonomika, 52, 62–79. https://doi.org/10.15388/Ekon.2000.16913