Brazaitis Z., & Subačienė R. (2006). New View on the Analysis of Enterprises Activities. Ekonomika, 73, 111–113. https://doi.org/10.15388/Ekon.2006.17563