Mackevičius J., Molienė O., & Poškaitė D. (2008). Methodology of Complex Analysis of Return on Sales. Ekonomika, 81, 74–90. https://doi.org/10.15388/Ekon.2008.17646