Siklar I., & Akca A. (2020). Exchange Market Pressure and Monetary Policy: The Turkish Case. Ekonomika, 99(1), 110-130. https://doi.org/10.15388/Ekon.2020.1.7