Bazhenova O. V., & Krytsun K. I. (2013). THE MODIGLIANI–ADDO–BRUMBERG LIFE-CYCLE MODEL: APPLYING TO UKRAINE’S ECONOMY. Ekonomika, 92(4), 73-81. https://doi.org/10.15388/Ekon.2013.0.2343