Lyubenko A. (2015). The Evaluation of Output Convergence in Several Central and Eastern European Ccountries. Ekonomika, 94(1), 52-60. https://doi.org/10.15388/Ekon.2015.1.5319