Chaudhari M. B., Giedraitis V., & Kapse P. (2012). BARRIERS TO EXPORT FROM INDIA TO THE EUROPEAN UNION. Ekonomika, 91(2), 38-48. https://doi.org/10.15388/Ekon.2012.0.898