Bazhenova O. V.; Krytsun K. I. THE MODIGLIANI–ADDO–BRUMBERG LIFE-CYCLE MODEL: APPLYING TO UKRAINE’S ECONOMY. Ekonomika, v. 92, n. 4, p. 73-81, 1 Jan. 2013.