Journal, Ekonomika. 2019. “Author Guidelines and Bibliographic Data”. Ekonomika 98 (1), 135-36. https://doi.org/10.15388/Ekon.2019.98.12695.