Kbiladze, David, Metreveli Shorena, and Samsiani Medea. 2020. “Some Problems of Food Safety in Georgia”. Ekonomika 98 (2), 112-21. https://doi.org/10.15388/Ekon.2019.2.8.