Žurnalas, Ekonomika. 1970. “Turinys”. Ekonomika 10 (1), 89. https://doi.org/10.15388/Ekon.1970.10.14146.