Žurnalas, Ekonomika. 1964. “Turinys”. Ekonomika 5 (1), 54. https://doi.org/10.15388/Ekon.1964.5.14347.