Žurnalas, Ekonomika. 1965. “Turinys”. Ekonomika 6 (1), 107. https://doi.org/10.15388/Ekon.1965.14420.