Dagys J. 1968. “Vilniaus Miesto Pramonė 1938–1940 Metais”. Ekonomika 8 (3), 5–16. https://doi.org/10.15388/Ekon.1968.14437.