Žurnalas, Ekonomika. 1968. “Turinys”. Ekonomika 8 (3), 78. https://doi.org/10.15388/Ekon.1968.14442.