Žurnalas, Ekonomika. 1969. “Turinys”. Ekonomika 9 (1), 95. https://doi.org/10.15388/Ekon.1969.14450.