Žurnalas, Ekonomika. 1970. “Turinys”. Ekonomika 10 (2), 80. https://doi.org/10.15388/Ekon.1970.14465.