Bartkus, Algirdas. 2020. “The Impact of Excise Tax Increases on Ethyl Alcohol Sales in Lithuania”. Ekonomika 98 (2), 55-75. https://doi.org/10.15388/Ekon.2019.2.4.