Žurnalas, Ekonomika. 1975. “Turinys”. Ekonomika 13 (1), 87. https://doi.org/10.15388/Ekon.1975.15050.