Žurnalas, Ekonomika. 1977. “Turinys”. Ekonomika 14 (2), 79. https://doi.org/10.15388/Ekon.1977.15076.