Zitikytė, Kristina. 2020. “Employment at 55+: Do We Want to Work Longer in Lithuania?”. Ekonomika 99 (1), 50-68. https://doi.org/10.15388/Ekon.2020.1.3.