Jablonskis A., and Razauskas R. 1988. “Valdymo Stiliaus Poveikis Darbo Kolektyvų Aktyvinimui”. Ekonomika 33 (December), 48–53. https://doi.org/10.15388/Ekon.1988.16213.