Brazaitis, Zenonas. 1996. “The Economic Information Resource and Its Distribution”. Ekonomika 40 (December), 16–22. https://doi.org/10.15388/Ekon.1996.16357.