Mackevičius, Jonas, and Dalia Poškaitė. 1999. “The Analysis Methodics of Prediction Distress Using Financial Statements Information”. Ekonomika 49 (December), 51–64. https://doi.org/10.15388/Ekon.1999.16631.