Abromaitytė-Sereikienė Laima. 2005. “The Levels of Marketing Ethics”. Ekonomika 71 (December), 7–23. https://doi.org/10.15388/Ekon.2005.17520.