Brazaitis, Zenonas, and Rasa Subačienė. 2006. “New View on the Analysis of Enterprises Activities”. Ekonomika 73 (December), 111–113. https://doi.org/10.15388/Ekon.2006.17563.