Bazhenova Olena V., and Krytsun Kateryna I. 2013. “THE MODIGLIANI–ADDO–BRUMBERG LIFE-CYCLE MODEL: APPLYING TO UKRAINE’S ECONOMY”. Ekonomika 92 (4), 73-81. https://doi.org/10.15388/Ekon.2013.0.2343.