Slushaienko, Nataliia. 2012. “FORMATION OF INVESTMENT STRATEGY IN FINANCIAL INDUSTRIAL GROUPS USING SYSTEM ANALYSIS”. Ekonomika 91 (4). https://doi.org/10.15388/Ekon.2012.0.248.