Pajarskas, Vaidotas, and Aldona Jočienė. 2015. “Subprime Mortgage Crisis in the United States in 2007–2008: Causes and Consequences (part II)”. Ekonomika 94 (1), 7-41. https://doi.org/10.15388/Ekon.2015.1.5317.