Lyubenko, Andriy. 2015. “The Evaluation of Output Convergence in Several Central and Eastern European Ccountries”. Ekonomika 94 (1), 52-60. https://doi.org/10.15388/Ekon.2015.1.5319.