Kurach, Radosław. 2010. “STOCK MARKET DEVELOPMENT IN CEE COUNTRIES – THE PANEL DATA ANALYSIS”. Ekonomika 89 (3), 20-29. https://doi.org/10.15388/Ekon.2010.0.978.