Rutkauskienė L. (2009) “PROBLEMS IN THE FORMATION OF COMMON EUSOCIAL POLICY”, Ekonomika, 870, pp. 107-123. doi: 10.15388/Ekon.2009.0.1042.