Kbiladze D., Metreveli S. and Samsiani M. (2020) “Some Problems of Food Safety in Georgia”, Ekonomika, 98(2), pp. 112-121. doi: 10.15388/Ekon.2019.2.8.