Jablonskis A. and Razauskas R. (1988) “Valdymo stiliaus poveikis darbo kolektyvų aktyvinimui”, Ekonomika, 33, pp. 48–53. doi: 10.15388/Ekon.1988.16213.