Karpuškienė V. (1997) “Methods of Poverty Analysis: the Experience of European Countries”, Ekonomika, 42, pp. 71–80. doi: 10.15388/Ekon.1997.16429.