Brazaitis Z. and Subačienė R. (2006) “New View on the Analysis of Enterprises Activities”, Ekonomika, 73, pp. 111–113. doi: 10.15388/Ekon.2006.17563.