Siklar I. and Akca A. (2020) “Exchange Market Pressure and Monetary Policy: The Turkish Case”, Ekonomika, 99(1), pp. 110-130. doi: 10.15388/Ekon.2020.1.7.