Bazhenova O. V. and Krytsun K. I. (2013) “THE MODIGLIANI–ADDO–BRUMBERG LIFE-CYCLE MODEL: APPLYING TO UKRAINE’S ECONOMY”, Ekonomika, 92(4), pp. 73-81. doi: 10.15388/Ekon.2013.0.2343.