Lyubenko A. (2015) “The Evaluation of Output Convergence in Several Central and Eastern European Ccountries”, Ekonomika, 94(1), pp. 52-60. doi: 10.15388/Ekon.2015.1.5319.