[1]
Bazhenova O. V. and Krytsun K. I., “THE MODIGLIANI–ADDO–BRUMBERG LIFE-CYCLE MODEL: APPLYING TO UKRAINE’S ECONOMY”, ECO, vol. 92, no. 4, pp. 73-81, Jan. 2013.