Mackevičius J. “NEW APPROACHES TO COMPETITION POLICY”. Ekonomika, Vol. 87, Jan. 2009, pp. 154-7, doi:10.15388/Ekon.2009.0.1039.