Jablonskis A., and Razauskas R. “Valdymo Stiliaus Poveikis Darbo Kolektyvų Aktyvinimui”. Ekonomika, Vol. 33, Dec. 1988, pp. 48–53, doi:10.15388/Ekon.1988.16213.