Karpuškienė V. “Methods of Poverty Analysis: The Experience of European Countries”. Ekonomika, Vol. 42, Dec. 1997, pp. 71–80, doi:10.15388/Ekon.1997.16429.