Brazaitis Z., and Subačienė R. “New View on the Analysis of Enterprises Activities”. Ekonomika, Vol. 73, Dec. 2006, pp. 111–113, doi:10.15388/Ekon.2006.17563.